Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Blog

Společnost Conceptica spouští pro své zákazníky novou službu. Nově nabízíme technologii SCADA firmám, které rozjíždějí digitální projekty typu IoT. Podporujeme hlavně využití iSCADA v námi spravovaném cloudu, ale jsme schopni technologii dodat a implementovat v privátním prostředí klienta. Ve vašich projektech IoT poskytujeme prvotní poradenství, plánování a vývoj aplikací, které pomáhají zákazníkům rychle implementovat své projekty bez závislosti na jejich konkrétních schopnostech.

Systémy SCADA umožňují uživatelům nejen sledovat, ale i ovládat fyzické zařízení, procesy a události vzdáleně v reálném čase na neomezeném geografickém prostoru. Systém iSCADA vychází z open-soursového Tango Controls, který vznikl na půdě předních evropských vědeckých institucí. Konektory a aplikace, které pro tento systém vyvíjíme zůstanou v doméně opensource.

První implementace, které provádíme jsou v oblasti integrované bezpečnosti a SmartCity.

Mezi hlavní výhody našeho systému iSCADA patří: ucelená kontrola, optimalizace, sjednocené rozhraní a neomezená integrace. Systém iSCADA mohou využít jak průmyslové organizace, tak i společnosti ve veřejném a soukromém sektoru nejen k řízení a udržování efektivity, ale i k distribuci dat pro chytřejší rozhodování. Prakticky kamkoli se podíváte v dnešním světě, na pozadí běží nějaký typ systému SCADA: údržba chladicích systémů v místním supermarketu, zajištění výroby a bezpečnosti v rafinérii, dosažení standardů kvality v čistírně odpadních vod, nebo dokonce sledování spotřeby energie v domácnosti. Efektivní systémy SCADA Vám rovněž mohou ušetřit nemálo času a peněz.

Více na iSCADA

Ing. Jakub Konečný

Jakub je partner pro DevOps společnosti Conceptica s.r.o.

0

Blog

Pokyny pro přístupnost webového obsahu známé jako WCAG 2.1 jsou mezinárodně uznávanou sadou doporučení pro zlepšení přístupnosti webu. Toto doporučení vysvětluje, jak zpřístupnit digitální služby, webové stránky a aplikace všem, včetně uživatelů se zdravotním postižením, nebo seniorům. Z této metodiky vychází evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2. 1.2, kterou jsme v České republice transponovali pod zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady návrhu webových stránek a mobilních aplikací podle WCAG 2.1

Je nutné se zaměřit na čtyři základní konstrukční principy: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Zaměřením na principy, nikoli na technologii, zdůrazňují tvůrci norem potřebu přemýšlet o různých způsobech, jakými lidé interagují s obsahem. Uživatelé mohou například používat klávesnici místo myši, měnit nastavení prohlížeče, tak aby byl pro ně obsah stránky snáze čitelný, používat čtečky obrazovky, díky kterým jim je obsah čten nahlas a další kombinace možností. Cílem norem je zajistit, aby uživatelé mohli za jakýchkoliv podmínek interagovat srozumitelně s obsahem, které jim daná webová stránka nebo mobilní aplikace nabízí.

Na koho je norma přístupnosti zaměřená

  • Státní instituce (ministerstva, státní úřady)

  • Územní samosprávné celky (kraje, obce, městské části)

  • Právnické osoby zřízené zákonem (ČNB, ČTK atd.)

  • Právnická osoba zřízená nebo založená státní nebo samosprávní institucí (dopravní podniky, Národní divadlo, výzkumné instituce, fakultní nemocnice atd.)

  • V omezené míře se to týká i škol (i vysokých)

Lhůty

Odkdy se začínají uplatňovat pravidla zákona č. 99/2019 Sb.? Na nové internetové stránky zveřejněné od 9. dubna 2019 se pravidla použijí od 23. září 2019. Na stávající internetové stránky zveřejněné před 9. dubnem 2019 se pravidla použijí od 23. září 2020. Na mobilní aplikace se pravidla použijí od 23. června 2021.

0

Blog

3. února se zástupci naší společnosti účastnili 1. ročníku konference na téma Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4, jenžuspořádala Open-source Aliance pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka. Společnost Conceptica jakožto hrdý člen Open-source Aliance podporuje všechny podobné akce tohoto typu a současně usiluje o co nejširší zavedení open-source řešení. V rámci této konference vystoupili zástupci jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky s jejich prezentacemi na open-source řešení ve svých zemí. Za Českou republiku vystoupil vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurila s jeho vizí Digitálního Česka a s podporou začlenění open-source řešení do veřejné správy. Z pohledu začlenění open-source technologie do státní správy je ze zemí V4 nejdále Slovensko. Na zástupce V4 navázali členové Aliance, kteří představili konkrétní příklady úspor, které implementace open-source řešení může přinést a s účastníky konference se dále podělili o své know-how z oblasti licencování a legislativy a bezpečnosti open source aplikací.

Více informací o této konferenci lze nalézt na: www.ossummit.eu

0

Blog

Společnost Conceptica připravila pro Městskou část Praha 14 projektovou žádost o finanční spoluúčast města Prahy v projektu smart city “Bezpečnost do škol”. 
Předmětem projektu je aplikace moderních video-analytických nástrojů v perimetru základní školy za účelem prevence vandalismu, kriminality a jiného patologického chování v perimetru školy. Projekt je připraven tak, že bude plně v souladu s GDPR a jeho účelem není identifikovat osoby. Videonalalytické nástroje se budou zaměřovat na aktivní rozpoznávání negativních jevů, například přítomnost osob mimo zadaný rozsah hodin na školním hřišti. Systém bude podle stupně závažnosti daného jevu upozorňovat předem definované osoby až do úrovně místní městské policie.
Jak vyplývá ze zápisu městského zastupitelstvy byla žádost úspěšná a prostředky budou MČ Praha 14 přiděleny.
Více informací na: Pražský deník

0