Your address will show here +12 34 56 78
Blog, Produkty Diditalizace zdravotnictví
Získali jsme podporu z programu Czech Republic Country for the Future a můžeme tak investovat do produktů , které zefektivní a zlepší naše zdravotnictví. Společně s partnery projektu Nemocnicí na Bulovce a Fakultní nemocnicí Olomouc připravujeme řešení pro různé oblasti zlepšení fungování nemocnic, a to jak po lékařské, tak i logistické a finanční stránce. Během roku 2021 vytvoříme zcela nové řešení pro klinickou farmacii a v roce 2022 vytvoříme řešení pro Antibiotic stewardship, řízení interních sanitních převozů a Rezervační systém.

Více o iniciativě Czech Republic Country for the Future naleznete zde.
Více o dotačních programech CFF naleznete zde.
0

Blog, Produkty SmartCity

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Smart Waste Bin pro lepší život a životní prostředí ve Smart Cities – princip IoT“, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Projekt Inteligentních odpadových nádob, v angličtině Smart Waste Bin, zapadá do kontextu produktů orientovaných na chytrá řešení pro veřejný prostor Smartcity. Jde o produkt z kategorie  IoT (Internet of Things), která je moderním trendem ve vývoji nových technologii a produktů s významnou přidanou hodnotou. Náš produkt se zaměřuje jak na průmysl a průmyslové zóny, tak na veřejnou správu a obce, které chtějí svým obyvatelům zabezpečit příjemné podmínky pro život.

Více o programu OP PIK, konkrétně o výzvě Aplikace naleznete zde.

0

Blog, Produkty Diditalizace zdravotnictví
Vzhledem k naší profilaci na oblast iHealth a digitalizaci zdravotnictví jsme přijali nabídku stát se partnerem pro zdravotnickou telemetrickou platformu PROFI-LOG společnosti Magicware.

PROFI-LOG je nejpokročilejší platformou pro telemetrické aplikace ve zdravotnictví na českém trhu. V rámci této platformy je implementován mocný engine pro zachycení, zpracování a interpretaci velkého množství dat, dále zkušenosti s propojením se stovkami chytrých zařízení pro diagnostiku (wearables, osobní i profesionální zdravotnické diagnostické přístroje), schopnost získávat data přes API velkých poskytovatelů „HEALTH“ aplikací (Apple, Google, Garmin).

PROFI-LOG disponuje certifikáty v oblasti řízení kvality, kyberbezpečnosti, GDPR i certifikací pro zdravotnické prostředky. Na platformě PROFI-LOG je založena celá řada zdravotnických projektů renomovaných lékařů i nemocnic.

Více o platformě PROFI-LOG naleznete zde.
 
0

Blog, Produkty SmartCity

Vytvořili jsme řešení iSCADA pro naše IoT projekty. Podporujeme hlavně využití iSCADA v námi spravovaném cloudu, ale jsme schopni technologii dodat a implementovat v privátním prostředí klienta. Ve vašich projektech IoT poskytujeme prvotní poradenství, plánování a vývoj aplikací, které pomáhají zákazníkům rychle implementovat své projekty bez závislosti na jejich konkrétních schopnostech. Technologii iSCADA využijeme například při vývoji chytré odpadové nádoby v rámci programu OP PIK.

Systém iSCADA umožňuje uživatelům nejen sledovat, ale i ovládat fyzické zařízení, procesy a události vzdáleně v reálném čase na neomezeném geografickém prostoru. Systém iSCADA vychází z opensource Tango Controls, který vznikl na půdě předních evropských vědeckých institucí. Konektory a aplikace, které pro tento systém vyvíjíme zůstanou v doméně opensource.

Ing. Jakub Konečný

Jakub je partner pro digitalizaci zdravotnictví společnosti Conceptica s.r.o.

0

Blog

 

Pokyny pro přístupnost webového obsahu známé jako WCAG 2.1 jsou mezinárodně uznávanou sadou doporučení pro zlepšení přístupnosti webu. Toto doporučení vysvětluje, jak zpřístupnit digitální služby, webové stránky a aplikace všem, včetně uživatelů se zdravotním postižením, nebo seniorům. Z této metodiky vychází evropská harmonizovaná norma EN 301 549 V2. 1.2, kterou jsme v České republice transponovali pod zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zásady návrhu webových stránek a mobilních aplikací podle WCAG 2.1

Je nutné se zaměřit na čtyři základní konstrukční principy: vnímatelnost, ovladatelnost, srozumitelnost a stabilita. Zaměřením na principy, nikoli na technologii, zdůrazňují tvůrci norem potřebu přemýšlet o různých způsobech, jakými lidé interagují s obsahem. Uživatelé mohou například používat klávesnici místo myši, měnit nastavení prohlížeče, tak aby byl pro ně obsah stránky snáze čitelný, používat čtečky obrazovky, díky kterým jim je obsah čten nahlas a další kombinace možností. Cílem norem je zajistit, aby uživatelé mohli za jakýchkoliv podmínek interagovat srozumitelně s obsahem, které jim daná webová stránka nebo mobilní aplikace nabízí.

Na koho je norma přístupnosti zaměřená

    • Státní instituce (ministerstva, státní úřady)

    • Územní samosprávné celky (kraje, obce, městské části)

    • Právnické osoby zřízené zákonem (ČNB, ČTK atd.)

    • Právnická osoba zřízená nebo založená státní nebo samosprávní institucí (dopravní podniky, Národní divadlo, výzkumné instituce, fakultní nemocnice atd.)

  • V omezené míře se to týká i škol (i vysokých)


Lhůty

Odkdy se začínají uplatňovat pravidla zákona č. 99/2019 Sb.? Na nové internetové stránky zveřejněné od 9. dubna 2019 se pravidla použijí od 23. září 2019. Na stávající internetové stránky zveřejněné před 9. dubnem 2019 se pravidla použijí od 23. září 2020. Na mobilní aplikace se pravidla použijí od 23. června 2021.

0

Blog

3. února se zástupci naší společnosti účastnili 1. ročníku konference na téma Digitalizace veřejné správy s využitím open source řešení v zemích V4, jenž uspořádala Open-source Aliance pod záštitou předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radka Vondráčka.

Společnost Conceptica jakožto hrdý člen Open-source Aliance podporuje všechny podobné akce tohoto typu a současně usiluje o co nejširší zavedení open-source řešení. V rámci této konference vystoupili zástupci jednotlivých zemí Visegrádské čtyřky s jejich prezentacemi na open-source řešení ve svých zemí.

Za Českou republiku vystoupil vládní zmocněnec pro informační technologie a digitalizaci Ing. Vladimír Dzurila s jeho vizí Digitálního Česka a s podporou začlenění open-source řešení do veřejné správy.
Z pohledu začlenění open-source technologie do státní správy je ze zemí V4 nejdále Slovensko.
Na zástupce V4 navázali členové Aliance, kteří představili konkrétní příklady úspor, které implementace open-source řešení může přinést a s účastníky konference se dále podělili o své know-how z oblasti licencování a legislativy a bezpečnosti open source aplikací.


Více informací o této konferenci lze nalézt na: www.ossummit.eu

0

Blog

Společnost Conceptica připravila pro Městskou část Praha 14 projektovou žádost o finanční spoluúčast města Prahy v projektu smart city „Bezpečnost do škol“. 

Předmětem projektu je aplikace moderních video-analytických nástrojů v perimetru základní školy za účelem prevence vandalismu, kriminality a jiného patologického chování v perimetru školy. Projekt je připraven tak, že bude plně v souladu s GDPR a jeho účelem není identifikovat osoby. Videonalalytické nástroje se budou zaměřovat na aktivní rozpoznávání negativních jevů, například přítomnost osob mimo zadaný rozsah hodin na školním hřišti. Systém bude podle stupně závažnosti daného jevu upozorňovat předem definované osoby až do úrovně místní městské policie.

Jak vyplývá ze zápisu městského zastupitelstvy byla žádost úspěšná a prostředky budou MČ Praha 14 přiděleny.

Více informací na: Pražský deník

0

Blog
 
Open-source Aliance má ambici vytvořit optimální podmínky pro využívání open source produktů v oblasti veřejné správy i mimo ni.

Posláním Aliance je sdružovat lídry v oblastech softwarových řešení, konzultačních a právnických subjektů, technologických partnerů a akademické půdy.
Prostřednictvím těchto subjektů vytvářet podmínky, které díky adopci open source řešení povedou k efektivnímu, bezpečnému a modernímu způsobu nakládání s daty v oblasti veřejné správy.

Jedním z hlavních cílů Aliance je inspirace a adopce existujících řešení v zahraničí, dále soulad s národní strategií pro digitalizaci veřejné správy a odbourání legislativních nebo jiných zákonných překážek, které dnes brání plnému využití open source principů v oblasti veřejné správy.
0