Conceptica s.r.o. Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 +420 777 865 290
Click here to edit.
Slovník projektových pojmů

ABCDEFGHCHIJKLMNOPRŘSTUVZ


A

Agilní metody (Agile Methods)

Jedná se o metody pro vývoj softwaru, kdy se využívá projektového přístupu při použití krátkodobých ohraničených iterací, při kterých jsou produkty postupně vyvíjeny. Metodika PRINCE2® je plně kompatibilní s agilními principy.

Akceptace (Acceptance)

Formální úkon schválení, že projekt splňuje odsouhlasená kriteria a tudíž splňuje požadavky jednotlivých zainteresovaných stran.

Formulář pro stažení akceptačního protokolu naleznete na následujícím odkazu

.

Akceptace uživatelem (User Acceptance)

Určitý typ akceptace provedené osobou nebo skupinou, která bude používat produkt poté, co je předán do provozního prostředí.

Akceptační kritéria (Acceptance Criteria)

Seznam kritérií seřazený podle priorit. Tato kritéria musí finální produkt splnit před svým přijetím (akceptací) zákazníkem; měřitelná definice toho, co je třeba udělat pro to, aby byl koncový produkt akceptovatelný klíčovými zainteresovanými stranami.

Availability Management

Proces zodpovídající za dosažení takové úrovně dostupnosti IT služeb, která odpovídá obchodním požadavkům podle ITIL®.


B

Balík práce (Work Package)

Informace týkající se vytvoření jednoho nebo více produktů. Zahrnuje popis práce, popis produktu, detailní informace o omezeních výroby (např. čas a náklady) a rozhraní. Součástí balíku práce je potvrzení dohody mezi projektovým manažerem a příslušnou osobou nebo manažerem týmu, který bude balík práce realizovat, že práce lze realizovat v rámci dohodnutých parametrů.


C

Capacity Management

Proces zodpovídající za zajištění trvale dostatečné kapacity infrastruktury, tak aby byly vždy uspokojeny současné i budoucí obchodní požadavky (podle ITIL®).


D

Deník projektového manažera (Daily Log)

Používá se k zaznamenání problémů/obav, které mohou být neformálně vyřešeny Projektovým Manažerem.

DNP (Dokumentace nastavení projektu)

Hlavní závazný dokument projektu v PRINCE2®, určuje schválené parametry projektu. Obsah tohoto dokumentu přesně vymezuje metodika projektového řízení.

Dodavatel (Supplier)

Skupina nebo skupiny odpovědné za dodávku odborných produktů v rámci projektu.

Dohled (Assurance)

Všechna systematická opatření, která jsou nutná pro zajištění přiměřenosti stanoveného cíle, ať už se jedná o systém, proces, organizaci, program, projekt, výsledek, přínos, způsobilost, produkt nebo výstup. Přiměřenost může být definována subjektivně nebo objektivně, za různých okolností. Dohled má implicitně určitý stupeň nezávislosti na tom, na co je dohlíženo. Viz. “project assurance“ (projektový dohled) a “quality assurance“ (dohled na kvalitu).

Dokumentace o nastavení projektu (Project Initiation Documentation)

Logická dokumentace tvořící souhrn klíčových informací potřebných k zahájení projektu a přenosu informací na všechny osoby zainteresované na projektu.

Dopad (rizika) (Impact (Of Risk))

Výsledek konkrétní hrozby nebo příležitosti, který nastává, nebo očekávání takového výsledku.


E

Etapa (Stage)

Viz „management stage“ (manažerská etapa) anebo „technical stage“ (technická etapa).

F

Financial Management for IT Services

Proces zodpovídající za efektivní vynakládání prostředků na IT služby a vyhodnocování návratu investic (podle ITIL®).


H

Harmonogram (Schedule)

Grafické znázornění plánu (například Ganttovým diagramem), popisující posloupnost úkolů, společně s přidělením zdrojů, které dohromady tvoří plán. V rámci PRINCE2® by měly být projektové aktivity dokumentovány v harmonogramech spojených s projektovým plánem, plánem etapy nebo týmovým plánem. Činnosti přiřazené na základě každodenního řízení mohou být dokumentovány v relevantních přehledech (tj. registru rizik, deníku projektového manažera, registru otevřených bodů a registru kvality), pokud nevyžadují významnou aktivitu.

Hlavní dodavatel (Senior Supplier)

Role projektového výboru, která poskytuje znalosti a zkušenosti odborných činností týkající se výroby výstupů projektu. Reprezentuje zájmy dodavatele v rámci projektu a disponuje jeho zdroji.

Hlavní uživatel (Senior User)

Role projektového výboru odpovědná za zajištění přesné specifikace potřeb uživatelů a za zajištění toho, aby dané řešení představovalo splnění těchto potřeb.


CH

Change Management

Proces využívající metody a procedury k efektivnímu a rychlému vyřízení změn. Účelem je minimalizovat vznik incidentů z důvodů změny (podle ITIL®).

Charta projektu (Project Brief)

Popis účelu projektu, požadavků na náklady, čas, výkon a omezení projektu. Charta je vytvořena během procesu zahájení projektu a je používána během procesu nastavení projektu při tvorbě dokumentace o nastavení projektu a jeho součástí. Charta je následně nahrazena dokumentací o nastavení projektu a není dále aktualizována. Formulář pro stažení charty projektu naleznete na následujícím odkazu.


I

Incident management

Proces zajišťující co nejrychlejší obnovení dodávky služby a minimalizaci důsledků výpadků služeb (podle ITIL®).

IT Service Continuity Management

Proces řízení schopnosti poskytování definované úrovně služeb při výpadku systémů (podle ITIL®).


K

Konfigurační položka (Configuration Item)

Jednotka, která je předmětem řízení konfigurace. Jednotkou může být část produktu, produkt nebo sada produktů v předávacím balíčku.

Kontrola kvality (Quality Control)

Proces monitorování specifických výsledků projektu s cílem určit, zda splňují relevantní standardy s cílem identifikovat způsoby, jak odstranit příčiny neuspokojivých výkonů.

Kontrolní seznam produktů (Product Checklist)

Seznam hlavních produktů v rámci plánu plus klíčové termíny dodání.

Kritéria kvality (Quality Criteria)

Popis specifikace kvality, kterou musí produkt splňovat a specifikace měřítek kvality, která budou uplatněna těmi, kteří kontrolují konečný produkt.

Kvalita (Quality)

Celkový souhrn vlastností a odvozených nebo stanovených charakteristik produktu, osoby, procesů, služby a/nebo systému, které mají společně schopnost prokázat, že produkt splňuje očekávání nebo uspokojuje dané potřeby, požadavky nebo specifikace.


M

Manažerská etapa (Management Stage)

Manažerská etapa je část projektu, kterou řídí projektový manažer jménem projektového výboru. Na jejím konci provádí projektový výbor hodnocení dosavadního průběhu projektu, stav projektového plánu, obchodního případu a rizik a dále posuzuje plán následující etapy, aby mohl rozhodnout, zda pokračovat s projektem.

Manažerský produkt (Management Product)

Produkty, které budou požadovány jako součást řízení projektu, a které stanovují a udržují kvalitu (například zpráva o stavu etapy, zpráva o ukončení etapy, atd.). Manažerské produkty se nemění s typem projektu a mohou být použity pro všechny projekty, tak jak jsou nebo s potřebnými změnami. Existují tři typy manažerských produktů: baseline, záznamy a zprávy.

Mandát projektu (Project Mandate)

Informace vytvořená mimo projekt, která vymezuje zadání a je vstupem pro zahájení projektu PRINCE2®.

Milník (Milestone)

Významná událost v rámci plánu, jako např. dokončení klíčových balíků práce, technické či jiné etapy.


O

Obchodní případ (Business Case)

Stanovení důvodů pro činnost organizace (projekt), které obvykle obsahuje náklady, přínosy, rizika a časový plán, oproti kterým je posuzována realizovatelnost. Formulář pro stažení obchodního případu naleznete na následujícím odkazu.

Odchylka od specifikace (Off-Specification)

Něco, co mělo být dodáno projektem, ale v současné době není dodáno (nebo je předpovězeno, že nebude dodáno) a projektový manažer to není schopen vyřešit v rámci odsouhlasených tolerancí. Může jít o chybějící projekt nebo produkt nesplňující své specifikace. Jde o jeden typ otevřeného bodu.

Odpovědná autorita (Responsible Authority)

Osoba nebo skupina zmocněná ve vztahu k projektu (obvykle z vedení organizace nebo programu), která má pravomoc rozhodovat o zdrojích a financích jménem dané organizace.

Omezení (Constraints)

Restrikce nebo limity, kterými je projekt ohraničen.

Otevřený bod (Issue)

Cokoliv, co se stane během projektu a co, pokud není vyřešeno, vyústí ve změnu schváleného produktu, plánu nebo cíle (z pohledu času, nákladů, kvality, rozsah, rizika nebo přínosů).


P

Plán (Plan)

Podrobný návrh pro vytvoření nebo dosažení něčeho, definující co, kdy, jak a kým bude uděláno. V rámci PRINCE2® existují jen následující typy plánů: Projektový plán, Plán etapy, Týmový plán, Plán realizace, Výjimky a Plán revize přínosů.

Plán etapy (Stage Plan)

Detailní plán používaný jako základ projektového řízení během etapy.

Plán revize přínosů (Benefits Review Plan)

Definuje, jak a kdy bude provedeno měření dosažených přínosů projektu. V případě, že projekt je řízen v rámci programu, může být takovýto plán vytvořen a udržován na úrovni programu.

Podpora projektu (Project Support)

Administrativní role v rámci řídícího týmu projektu. Podpora projektu může být poskytnuta ve formě poradenství a pomoci s nástroji projektového řízení, poradenství, administrativních služeb a sběru aktuálních údajů.

Popis produktu (Product Description)

Popis účelu produktu, složení, odvození a kritérií jakosti. Tento popis je vyroben v rámci plánování, co nejdříve po zjištění, že je daný produkt potřeba.

Popis role (Role Description)

Popisuje soubor odpovědností charakteristických pro danou roli.

Portolio (Portfolio)

Všechny programy a samostatné projekty vedené organizací, skupinou organizací nebo organizační jednotkou.

PRINCE2®

Metoda podporující některé vybrané aspekty řízení projektu. Zkratka označuje Projects In Controlled Environments (Projekty v řízeném prostředí).

Problem Management

Proces zjišťování původních příčin incidentů. Problem management iniciuje zajištění opravy chyb v prostředí a provádí i proaktivní prevenci problémů (podle ITIL®).

Proces (Process)

Strukturované kroky navržené pro dosažení konkrétních výsledků. Proces využívá jednoho nebo více definovaných vstupů a mění je v definované výstupy.

Produkt (Product)

Jakékoli vstupy nebo výstupy projektu, hmotné nebo nehmotné, které lze dopředu popsat, vytvořit a vyzkoušet. PRINCE2® rozlišuje mezi manažerskými produkty (vytvořenými jako součást procesů řízení či kvality projektu) a odbornými produkty (produkty tvořící konečný výstup).

Produktově-orientované plánování (Product-Based Planning)

Postup k vytvoření plánu na základě vytvoření a dodání požadovaných výstupů. Daná technika zohledňuje produkty potřebné na vstupu, požadavky na kvalitu a závislosti mezi produkty.

Produktový rozpad (Product Breakdown Structure)

Hierarchie všech produktů, které budou vytvořeny v průběhu plnění plánu.

Program (Programme)

Dočasná flexibilní organizační struktura vytvořená pro koordinaci, řízení a kontrolu implementace souboru souvisejících projektů a opatření s cílem dodat výstupy a přínosy, které se vztahují ke strategickým cílům organizace. Životní cyklus programu trvá obvykle několik let.

Projekt (Project)

Dočasná organizace, která vznikla za účelem vytvoření jednoho či více produktů na základě daného obchodního případu.

Projektová kancelář (Project Office)

Dočasná kancelář vytvořená s cílem podpořit konkrétní aktivity vedoucí ke změně, která je dodávána jako projekt. Pokud je projektová kancelář využita, přebírá na sebe odpovědnosti podpory projektu.

Projektový dohled (Project Assurance)

Odpovědností projektového výboru je zajistit, aby byl projekt realizován správným způsobem. Každý člen projektového výboru je odpovědný za konkrétní oblast dohledu, konkrétně dohled nad obchodními záležitostmi spadá pod sponzora projektu, dohled nad uživateli spadá pod hlavního uživatele a dohled nad dodavateli pod hlavního dodavatele.

Projektový manažer (Project Manager)

Oprávněná osoba odpovědná za řízení projektu na každodenní bázi za účelem dodání požadovaných produktů v rámci stanovených limitů odsouhlasených projektovým výborem.

Projektový plán (Project Plan)

Plán zahrnující hlavní produkty projektu, termíny dodání a výši nákladů. Původní projektový plán je předkládán jako součást dokumentace o nastavení projektu. Plán je revidován, jakmile jsou k dispozici aktuální informace o postupu. Jedná se o hlavní kontrolní dokument pro projektový výbor sloužící k měření skutečného postupu oproti očekávání.

Projektový přístup (Project Approach)

Popis způsobu, kterým lze k práci na projektu přistupovat. Například: Vytváříme produkt úplně od nuly nebo kupujeme již existující produkt?

Předání (Handover)

Převod vlastnictví souboru produktů příslušnému uživateli (uživatelům). Soubor produktů je známý jako vydání nebo verze (release). V rámci projektu může dojít k více než k jednomu vydání (dodání v několika fázích). K závěrečnému předání dojde v rámci procesu ukončení projektu.

Předčasné ukončení (Premature Closure)

Akce v rámci PRINCE2® vedení k ukončení projektu před jeho plánovaným uzavřením. Projektový manažer musí zajistit, že prováděné práce nebudou bezmyšlenkovitě přerušeny, ale že projekt zachová všechny doposud vytvořené hodnoty. Dále projektový manažer upozorní vedení společnosti a vedení programu na všechny mezery vzniklé zrušením projektu.

Předpoklad (Assumption)

Vyjádření, které je považováno za pravdivé pro účely plánování, ale které může být později změněno. Předpoklad je stanoven v situaci, kdy ještě nejsou známy nebo rozhodnuty určité skutečnosti. Předpoklady se obvykle vztahují k záležitostem takového významu, že pokud se změní nebo se ukážou jako nepravdivé, tak je přeplánování nevyhnutelné.

Přehled získaných poznatků (Lessons Log)

Neformální souhrn všech kladných a záporných poznatků, které mohou být upotřebeny v rámci tohoto projektu nebo u projektů budoucích.

Přínos (Benefit)

Měřitelné zlepšení plynoucí z výstupu, zlepšení, které jedna nebo více zainteresovaných stran vnímá jako výhodu.


R

Registr kvality (Quality Register)

Obsahuje souhrnné informace o všech plánovaných a dokončených činnostech v oblasti kvality. Registr kvality používá projektový manažer a projektový dohled jako součást kontroly postupu.

Registr otevřených bodů (Issue Register)

Je používán k zaznamenání a uchování informací o všech otevřených bodech, které jsou formálně řízeny. Registr otevřených bodů by měl být pravidelně kontrolován projektovým manažerem.

Registr rizik (Risk Register)

Záznam identifikovaných rizik, včetně jejich aktuálního stavu a historie.

Release Management

Proces zajišťující distribuci a nasazení změny do ICT architektury. Tento proces zajišťuje, že technický i organizační aspekt změny budou v souladu (podle ITIL®).

Riziko (Risk)

Riziko lze definovat jako nejistotou událost nebo soubor událostí, které pokud nastanou, budou mít dopad na dosažení cílů projektu. Riziko je měřeno kombinací pravděpodobnosti uvědomění si hrozby nebo příležitosti a závažnosti jeho dopadu na cíle.

Rozsah (Scope)

Rozsah plánu je součet jeho produktů a rozsah jejich požadavků. Je popsán produktovým rozpadem pro plán a odpovídajícími popisy produktu.


Ř

Řídicí tým projektu (Project Management Team)

Pokrývá celou strukturu projektového výboru, projektového manažera, případné týmové manažery, projektový dohled a podporu projektu.

Řízení konfigurace (Configuration Management)

Technické a administrativní činnosti zabývající se tvorbou, údržbou a kontrolou změny konfigurace v průběhu produktu.

Řízení kvality (Quality Management)

Koordinovaná opatření pro řízení a kontrolu organizace v oblasti kvality.

Řízení projektu (Project Management)

Plánování, delegování, monitoring a řízení všech aspektů projektu a motivace všech osob zainteresovaných na projektu k dosažení cílů projektu včas a při stanovených nákladech, kvalitě, výkonnosti, rozsahu, přínosech a rizicích.

Řízení rizik (Risk Management)

Systematická aplikace principů, přístupů a procesů sloužící k identifikaci a hodnocení rizik a poté plánování a implementace reakcí na rizika.


S

Service Desk

Účelem je poskytnout uživateli službu zpracování požadavků (podle ITIL®).

Service Level Management

Proces zabývající se se plánováním, koordinací, navrhováním, uzavíráním a vyhodnocováním smluv o poskytování servisní podpory (SLA) (podle ITIL®).

Sponzor projektu (Sponsor)

Nejedná se o specifickou roli v rámci PRINCE2®, ale většinou se používá k označení hlavní hybné síly projektu. Může být ekvivalentem pponzora projektu v PRINCE2® nebo vedení společnosti/programu. Do češtiny se překládá role „Executive“ a „Sponsor“ shodně slovem „Sponzor projektu“.

Strategie řízení kvality (Quality Management Strategy)

Definuje aplikovatelné techniky a standardy kvality a dále různé odpovědnosti pro dosažení požadovaných úrovní kvality během projektu.

Systém řízení kvality (jakosti) (Quality Management System)

Úplný souhrn standardů jakosti, postupů a odpovědností určený pro pracoviště či organizaci. V kontextu projektu by měly být pojmy „pracoviště“ a „organizace“ interpretovány jako trvalé nebo polo-trvalé organizace sponzorující projektové práce, tj. jde o externí subjekty ve vztahu k dočasné projektové organizaci. Například program může být pokládán za polo-trvalou organizaci, která sponzoruje projekt – a může mít dokumentovaný systém řízení kvality.

Strategie řízení rizik (Risk Management Strategy)

Popisuje cíle použití řízení rizik, popis procedur, které budou zvoleny, role a odpovědnosti, tolerance rizik, načasování zásahů řízení rizik, nástroje a techniky, které budou použity a požadavky na reportování.

Strategie řízení komunikace (Communication Management Strategy)

Popis způsobu a frekvence komunikace mezi projektem a zainteresovanými stranami projektu.

Strategie řízení konfigurace (Configuration Management Strategy)

Popis toho, jak a kým budou produkty projektu řízeny a zabezpečeny.


T

Technická etapa (Technical Stage)

Metoda seskupování práce podle používaných technik nebo vytvářených produktů. Tvoří etapy pokrývající takové prvky jako návrh, tvorba nebo implementace. Takovéto etapy jsou technickými etapami a jsou oddělené od konceptu manažerských etap.

Tolerance kvality (Quality Tolerance)

Tolerance kvality pro produkt by měla identifikovat pro každé kritérium kvality přijatelný rozsah hodnot. Tolerance kvality je dokumentována v popisu produktu (tolerance kvality pro úroveň projektu) a v popisu produktu pro každý produkt, který má být dodán.

Tolerance rizika (Risk Tolerance)

Hraniční úrovně vystavení se riziku, které, při překročení, spustí vytvoření zprávy o výjimce, čímž si situace získá pozornost projektového výboru. Tolerance rizika může zahrnovat limity na souhrnné hrozby plánu (např. souhrnné náklady na riziko musí zůstat pod 10% plánovaného rozpočtu) nebo limity individuální hrozby (např. jakákoliv hrozba provozu). Tolerance rizika je dokumentována ve strategii řízení rizik.

Týmový manažer (Team Manager)

Osoba odpovědná za výrobu produktů alokovaných projektovým manažerem tak, jak byly definovány v balíku práce, a to dle požadované kvality, časového plánu a nákladů přijatelných pro projektový výbor. Tato role reportuje projektovému manažerovi, kterým je také řízena. Pokud není týmový manažer jmenován, přebírá jeho odpovědnosti projektový manažer.

Týmový plán (Team Plan)

Nepovinná úroveň plánu používaná jako podklad pro kontrolu řízení týmu, během provádění zadaného úkolu.


V

Verze (Version)

Konkrétní baseline produktu. Při pojmenování verzí se obvykle dodržují určité konvence, které umožňují identifikovat baseline podle pořadí a data. Například projektový plán verze 2 je baseline po projektovém plánu verze 1.

Vlastník rizika (Risk Owner)

Jmenovaná osoba, která je odpovědná za řízení, monitoring a kontrolu všech aspektů konkrétního rizika, které ji bylo přiděleno, a to včetně implementace vybraných reakcí pro omezení hrozeb nebo maximalizaci příležitostí.

Vodopádové metody (Waterfall Methods)

Metoda vodopádu popisuje vývojový přístup, který je lineární a postupný. Každá fáze vývoje má svůj jasný cíl vývoje. Jakmile je jedna fáze vývoje ukončena, vývoj postupuje další fází a k předchozím fázím se již nevrací. Odtud pramení analogie s vodou padající ze skály, která se již také nemůže vrátit.

Vydání (Release)

Soubor produktů v předání. Obsah jednoho vydání je řízen, testován a využíván jako jedna entita. Viz. “handover” (předání).

Výjimka (Exception)

Situace, kdy lze předpovědět, že dojde k odchylce přesahující meze tolerance sjednané mezi projektovým manažerem a projektovým výborem (nebo mezi projektovým výborem a vedením společnosti či programu).

Výstup (Output)

Odborný produkt, který je předán uživateli (uživatelům). Je důležité zdůraznit, že manažerské produkty nejsou výstupy, ale jsou vytvářeny jen pro účely řízení projektu.


Z

Zahájení (Start-Up)

Předprojektové činnosti realizované sponzorem projektu a projektovým manažerem, jejichž cílem je připravit obchodní případ, chartu projektu a plán etapy nastavení projektu.

Zainteresovaná strana (Stakeholder)

Jednotlivec, skupina nebo organizace, kteří můžou ovlivnit, být ovlivněni nebo se považují za ovlivněné realizací (programu, projektu, aktivitou nebo rizikem).

Záznam o konfigurační položce (Configuration Item Record)

Záznam, který obsahuje status, verzi a variantu konfigurační položky a jakékoliv podrobnosti o důležitých vazbách mezi nimi.

Změnová komise (Change Authority)

Osoba nebo skupina, na kterou může Projektový Výbor delegovat odpovědnosti za zvážení Změnových Požadavků. Změnová Komise může disponovat rozpočtem a může schvalovat změny v rámci tohoto rozpočtu.

Změnové řízení (Change Control)

Postup, který zajišťuje, že veškeré změny, které by mohly ovlivnit odsouhlasené cíle projektu, budou identifikovány, ohodnoceny a buď schváleny, nebo zamítnuty, případně bude rozhodnutí odloženo.

Změnový požadavek (Request For Change)

Návrh na změnu aktuální specifikace produktu. Jedná se o jeden z typů otevřených bodů. Formulář pro stažení změnového požadavku naleznete na následujícím odkazu.

Zpráva o otevřeném bodu (Issue Report)

práva obsahující popis, ohodnocení dopadu a doporučení pro změnový požadavek, odchylku od specifikace nebo problém/obavu. Zpráva je vypracována jen pro ty otevřené body, které je potřeba řešit formálně.

Zpráva o ukončení etapy (End Stage Report)

Zpráva projektového manažera pro projektový výbor na konci každé manažerské etapy. Poskytuje informace o úspěšnosti projektu v průběhu etapy a o stavu projektu na konci každé etapy.

Zpráva o ukončení projektu (End Project Report)

Zpráva projektového manažera pro projektový výbor, která potvrzuje předání všech produktů a poskytuje aktualizovaný obchodní případ a vyhodnocení jak úspěšně projekt dopadl v porovnání s dokumentací o nastavení projektu.

Zpráva o výjimce (Exception Report)

Popis výjimečné situace, jejích dopadů, možností, doporučení a dopadů doporučení pro projektový výbor. Tuto zprávu vypracovává projektový manažer pro projektový výbor.

Zpráva o získaných poznatcích (Lessons Report)

Zpráva, která popisuje poznatky, které mohou být užitečně použity u dalších projektů. Smyslem této zprávy je spustit takové aktivity, že pozitivní poznatky se stanou součástí práce organizace a také, že se organizace vyhne opakování negativních zkušeností při budoucích projektech.

Životní cyklus projektu (Project Lifecycle)

Termín je v tomto manuálu použit pro definování období od zahájení projektu do předání dokončeného produktu.